Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

malaami
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaazazel azazel
malaami
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
malaami
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaazazel azazel
malaami
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaazazel azazel
malaami
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viaazazel azazel
malaami
9825 6a99 500
Reposted fromsober sober viaazazel azazel
malaami
Nie lubię siebie za to i żałuję chyba.
— Pezet/Noon-Gubisz Ostrość
Reposted frompastelowe pastelowe viashitsuri shitsuri
malaami
9906 2210
Reposted frompastelowe pastelowe viashitsuri shitsuri
malaami
0022 5b9f 500
Reposted fromneomodalna-art neomodalna-art viashitsuri shitsuri
malaami
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viashitsuri shitsuri
malaami
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viatroubles troubles
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viashitsuri shitsuri
malaami
8587 08a3 500
malaami

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viatarczyn tarczyn
malaami
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viatarczyn tarczyn
malaami
1337 adf9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
9254 b923 500
malaami
1847 41aa 500
malaami
1044 6d38 500
malaami
1135 2b42 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl