Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

malaami
malaami
8009 5db4
Reposted fromJamalus Jamalus viajointskurwysyn jointskurwysyn
4593 b6d1

November 20 2017

7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamefir mefir
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viamefir mefir
malaami
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viamefir mefir
malaami
3309 c8b7 500
Reposted fromslodziak slodziak viamefir mefir
malaami
malaami
2972 2cb6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamefir mefir
malaami
2451 cc19 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
malaami
A jak nie masz niczego to nic nie możesz ukryć.  Można chłonąć Twoje ciepło.
— Takie proste. Takie piękne.
malaami
4119 fb82 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
malaami
2447 6b0c 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
malaami
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir
malaami
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
malaami
9726 b2b7
Reposted fromnewgirl newgirl viamefir mefir
malaami
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl