Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viashitsuri shitsuri
malaami
8587 08a3 500
malaami

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viatarczyn tarczyn
malaami
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viatarczyn tarczyn
malaami
1337 adf9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
9254 b923 500
malaami
1847 41aa 500
malaami
1044 6d38 500
malaami
1135 2b42 500
malaami
0824 ad43
malaami
1787 7576 500
malaami
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
Nieważne jest, czy się prześcignie lwa. Najważniejsze, żeby biec szybciej od najwolniejszego w grupie.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
2162 eafc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatroubles troubles
malaami
2283 1713 500
malaami
malaami
Nigdy nie mów "nie mogę". Powiedz sobie za to: "będę starał się dotąd, aż mi się uda".
— Richard Branson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl