Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

malaami
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
malaami
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
malaami
malaami
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
4115 7a8d
Reposted frombrumous brumous viadmnkam dmnkam
2126 d6bd 500
Reposted fromdmnkam dmnkam
malaami
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viadmnkam dmnkam
1183 fa83
Reposted fromdmnkam dmnkam
0914 ee76 500
Reposted fromdmnkam dmnkam
0144 fa7e 500
Reposted fromdmnkam dmnkam
malaami
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaluna laluna
malaami
0752 2f69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
malaami
0097 cd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
malaami
6028 ed7c
Reposted fromdmnkam dmnkam vialittlewhitelies littlewhitelies
malaami
malaami
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadblood badblood
malaami
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
malaami
sam się dziwię ile można  znieść
— KORTEZ
Reposted fromsapnai sapnai viabadblood badblood
malaami
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl