Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

malaami
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarepresja represja
malaami
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viarepresja represja
malaami
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatroubles troubles

February 04 2019

malaami
malaami
Reposted fromcharlottinka charlottinka viamefir mefir
malaami

Curiousity

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
malaami
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
malaami
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamefir mefir
malaami
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viawerterowska werterowska
malaami
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viawerterowska werterowska
malaami
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viawerterowska werterowska
malaami
1707 ee96 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
malaami
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawerterowska werterowska
malaami
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viawerterowska werterowska
malaami
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viawerterowska werterowska
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viawerterowska werterowska
malaami
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
malaami
4703 fd6c 500
Reposted frommonique92 monique92 viawerterowska werterowska
malaami
8065 db80
Reposted fromadzix69 adzix69 viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl