Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

malaami
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
Nie rozdawaj siebie w momencie, kiedy nie potrafisz nawet ukochać małej dziewczynki, która żyje w Tobie.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
malaami
5744 b30f 500
Reposted from0 0 viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
9238 756f 500
Cryman Perfetto
Reposted fromEmisja Emisja viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
3814 8a7c 500
malaami
3636 958f
malaami
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
8457 d418 500
Reposted fromniente niente viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
5696 a6d2 500
Reposted fromjazziee jazziee viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
Zapomniałam już jak miło tak po prostu  być dla siebie
— sobą
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
malaami
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa

November 20 2019

malaami
9539 8316
Reposted fromBabson Babson viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
8759 ff68 500
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa

November 03 2019

malaami
2272 db95
malaami
1667 6082 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl